Польская миграционная политика: формирование парадигмы (1989–2019)

221
DOI: 10.20542/0131-2227-2020-64-12-105-112

В. Веденеева, ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, РФ, 117997 Москва, ул. Профсоюзная, 23 (vtvedeneeva@gmail.com)

Аннотация. В статье анализируется развитие польской миграционной политики начиная с конца 1980-х годов до настоящего времени. Ее формирование происходило в прямой зависимости от социально-экономических и политических изменений в стране. Рассматриваются основные этапы выработки и трансформации польской миграционной политики за последние 30 лет.

Ключевые слова: Польша, Европейский союз, миграционная политика, законодательство, регулирование, иммиграция, рынок труда


СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

 1. Mikulska A. Kto kształtuje politykę migracyjną i integracyjną w Polsce? Analiza interesariuszy. Maj 2019. 47 s. [Mikulska A. Who shapes the migration and integration policy in Poland? Stakeholder analysis. May 2019. 47 p. (In Pol.)] Available at: https://pl.boell.org/sites/default/files/analiza_interesariuszy_pl_2.pdf (accessed 02.07.2020).
 2. Chałupczak H. Metody i ujęcia teoretyczne w badaniach migracyjnych w obszarze politologii i dyscyplinach pokrewnych. Raport o stanie badań nad migracjami w Polsce po 1989 roku. Horolets A., Lesińska M., Okólski M., red. Komitet Badań nad Migracjami PAN, Warszawa, 2018, ss. 119-122. [Chałupczak H. Methods and theoretical approaches in migration research in the field of political science and related disciplines. Report on the state of research on migration in Poland after 1989. Horolets A., Lesińska M., Okólski M., eds. Committee for Migration Research of the Polish Academy of Sciences, Warsaw, 2018, pp. 119-122 (In Pol.)] Available at: http://igsegp.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2019/01/Raport-o-stanie-bada%C5%84-nad-migracjami-w-Polsce-po-1989-roku.pdf (accessed 02.07.2020).
 3. Łodziński S., Szonert M. “Niepolityczna polityka”? Kształtowanie się polityki migracyjnej w Polsce w latach 1989–2016 (kwiecień). Maj 2016. 35 s. [Łodziński S., Szonert M. “Non-political politics”? The formation of the migration policy in Poland in the years 1989–2016 (April). May 2016. 35 p. (In Pol.)] Available at: https://www.econstor.eu/bitstream/10419/180977/1/884864502.pdf (accessed 02.07.2020).
 4. Stefańska R., Szulecka M. Rozwój polityki migracyjnej Polski: otwarcie granic – regulowanie imigracji – kontrolowane otwarcie. Biuletyn Migracyjny, nr. 50, grudzień 2014. [Stefańska R., Szulecka M. Development of Poland’s migration policy: opening borders – regulating immigration – controlled opening. Migrating Bulletin, no. 50, December 2014. (In Pol.)] Available аt: http://biuletynmigracyjny.uw.edu.pl/pliki/pdf/biuletynmigracyjny57_0.pdf (accessed 02.07.2020).
 5. Adamczyk A. Kryzys migracyjny w Europie a polska polityka imigracyjna. Studia migracyjne Przegląd polonijny, 2017, nr. 1, ss. 307-332. [Adamczyk A. The migration crisis in Europe and Polish immigration policy. Migration studies – Polonia Review, 2017, no. 1, pp. 307-332 (In Pol.)] Available at: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-109eeb73-03b1-4d2c-9d87-05575fed3064 (accessed 02.07.2020).
 6. Dz.U. z 1991 r., nr. 119, poz. 515. [Journal of Laws of 1991, no. 119, item 515 (In Pol.)] Available at: http://www.prawo.egospodarka.pl/akty/dziennik-ustaw/1991/119/515 (accessed 02.07.2020).
 7. Dz.U. z 1993 r., nr. 61, poz. 285. [Journal of Laws of 1993, no. 61, item 285 (In Pol.)] Available at: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19930610285 (accessed 02.07.2020).
 8. Nowosielski M. Nowy “Rządowy program współpracy z Polonią i Polakami za granicą”. Biuletyn Instytutu Zachodniego, Poznań, 2015, nr. 202, ss. 1-8. [Nowosielski M. The new “Government program of cooperation with the Polish diaspora and Poles abroad”. Bulletin of the Institute for Western Affairs, Poznań, 2015, no. 202, pp. 1-8 (In Pol.)] Available at: https://pz.iz.poznan.pl/plik,pobierz,95,cbfddbf5adb1b3e26eef008b16903120/1267-Nowy-Program-Rzadowy.pdf (accessed 02.07.2020).
 9. Dz.U. z 1997 r., nr. 114, poz. 739. [Journal of Laws of 1997, no. 114, item 739 (In Pol.)] Available at: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19971140739 (accessed 02.07.2020).
 10. Dz.U.z 1997, nr. 78, poz. 483. [Journal of Laws of 1997, no. 78, item 483 (In Pol.)] Available at: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19970780483 (accessed 02.07.2020).
 11. Dz.U. z 2012 r., poz. 161. [Journal of Laws of 2012, item 161 (In Pol.)] Available at: https://www.prawo.egospodarka.pl/akty/dziennik-ustaw/2012/000/161 (accessed 02.07.2020).
 12. Dz.U. z 2013 r., poz. 1650. [Journal of Laws of 2013, item 1650 (In Pol.)] Available at: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/1650 (accessed 02.07.2020).
 13. Dz.U. z 2003 r., nr. 128, poz. 1175. [Journal of Laws of 2003, no. 128, item 1175 (In Pol.)] Available at: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20031281175 (accessed 02.07.2020).
 14. Dz.U. 2003, nr. 128, poz. 1176. [Journal of Laws of 2003, no. 128, item 1176 (In Pol.)] Available at: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20031281176 (accessed 02.07.2020).
 15. Dz.U. 2004, nr. 64, poz. 593. [Journal of Laws of 2004, no. 64, item 593 (In Pol.)] Available at: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20091751362/U/D20091362Lj.pdf (accessed 02.07.2020).
 16. Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004–2018. GUS, 15 listopada 2019. [Information on the size and directions of temporary emigration from Poland in 2004–2018. CSO, November 15, 2019 (In Pol.)] Available at: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/migracje-zagraniczne-ludnosci/informacja-o-rozmiarach-i-kierunkach-czasowej-emigracji-z-polski-w-latach-2004-2018,2,12.html (accessed 02.07.2020).
 17. Informacja o zatrudnieniu cudzoziemców w Polsce. Warszawa, lipiec 2018. Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. [Information on the employment of foreigners in Poland. Warsaw, July 2018. Ministry of Family, Labor and Social Policy (In Pol.)] Available at: http://psz.praca.gov.pl/web/urzad-pracy/-/8180234-informacje-o-zatrudnieniu-cudzoziemcow-w-polsce (accessed 02.07.2020).
 18. Directive 2008/115/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on common standards and procedures in Member States for returning illegally staying third-country nationals. Available at: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2008/115/oj (accessed 02.07.2020).
 19. Council Directive 2009/50/EC of 25 May 2009 on the conditions of entry and residence of third-country nationals for the purposes of highly qualified employment. Available at: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2009/50/oj (accessed 02.07.2020).
 20. Dz.U. 2007 r., nr. 180, poz. 1280. [Journal of Laws of 2007, no. 180, item 1280 (In Pol.)] Available at: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20071801280 (accessed 02.07.2020).
 21. Polityka migracyjna Polski. Projekt z dnia 10 czerwca 2019 r. [Poland’s migration policy. Draft from June 10, 2019 (In Pol.)] Available at: https://interwencjaprawna.pl/wp-content/uploads/2019/06/Polityka-migracyjna-Polski-wersja-ostateczna.pdf (accessed 02.07.2020).
 22. Polityka migracyjna Polski – stan obecny i postulowane działania, dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa, 2012. [Poland’s migration policy – current status and proposed actions, document approved by the Council of Ministers on July 31, 2012. Ministry of the Interior and Administration, Warsaw, 2012 (In Pol.)] Available at: http://bip.mswia.gov.pl/bip/polityka-migracyjna-po/19529,Polityka-migracyjna-Polski.html (accessed 02.07.2020).
 23. Dz.U. 2018, poz. 609. [Journal of Laws of 2018, item 609 (In Pol.)] Available at: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000609 (accessed 02.07.2020).
 24. Dz.U. 2016, poz. 753. [Journal of Laws of 2016, item 753 (In Pol.)] Available at: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000753 (accessed 02.07.2020).
 25. Polska w europejskim kryzysie migracyjnem. WEI, Nowa konfederacja, Warszawa, Sierpeń 2019. [Poland in the European migration crisis. WEI, New Confederation, Warsaw, August 2019 (In Pol.)] Available at: https://wei.org.pl/wp-content/uploads/2019/08/Polska-w-europejskim-kryzysie-migracyjnym.pdf (accessed 02.07.2020).
 26. Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach. Urząd do Spraw Cudzoziemców, 26.01.2018. [Amendment to the Act on Foreigners. Office for Foreigners, January 26, 2018 (In Pol.)] Available at: https://udsc.gov.pl/nowelizacja-ustawy-o-cudzoziemcach/ (accessed 17.04.2020).

Размещено в РИНЦ

Ссылка для цитирования:

Веденеева В. Польская миграционная политика: формирование парадигмы (1989–2019). Мировая экономика и международные отношения, 2020, т. 64, № 12, сс. 105-112. https://doi.org/10.20542/0131-2227-2020-64-12-105-112Комментарии (0)

Нет комментариев

Добавить комментарийИндексируется

 

 

 

 

Уважаемые авторы, обращаем ваше внимание, что в Перечне ВАК рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук для журнала “МЭ и МО” зафиксированы следующие специальности:
экономические науки:
5.2.5. Мировая экономика
5.2.1. Экономическая теория
5.2.3. Региональная и отраслевая экономика
политические науки:
5.5.4. Международные отношения
5.5.1. История и теория политики
5.5.2. Политические институты, процессы, технологии
Текущий номер
т. 68, № 4, 2024
Актуальные темы номера:
 • Распространение финансового заражения в странах Европы под воздействием глобальных шоков
 • Региональные державы Африканского континента: тенденции и перспективы
 • Инвестиционная деятельность КНР в Кыргызской Республике
 • Концепция “захвата земли”: глобальный и национальный аспекты
Отправить статью
ПРИГЛАШЕНИЕ К ПУБЛИКАЦИИ
Редакция журнала приглашает авторов к написанию аналитических статей по следующим темам:
 • изменения в процессах глобализации в современных условиях
 • формирование нового мирового порядка
 • цивилизационные сдвиги на этапе перехода к “цифровому обществу”

Также редакция заинтересована в публикации обобщающих статей / научных обзоров, раскрывающих основные тенденции в развитии отдельных регионов мира – Латинской Америки, Африки, Южной Азии и др.