Польская миграционная политика: формирование парадигмы (1989–2019)

52
DOI: 10.20542/0131-2227-2020-64-12-105-112

В. Веденеева, ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, РФ, 117997 Москва, ул. Профсоюзная, 23 (vtvedeneeva@gmail.com)


Аннотация

В статье анализируется развитие польской миграционной политики начиная с конца 1980-х годов до настоящего времени. Ее формирование происходило в прямой зависимости от социально-экономических и политических изменений в стране. Рассматриваются основные этапы выработки и трансформации польской миграционной политики за последние 30 лет.


Ключевые слова

Польша, Европейский союз, миграционная политика, законодательство, регулирование, иммиграция, рынок труда


СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

 1. Mikulska A. Kto kształtuje politykę migracyjną i integracyjną w Polsce? Analiza interesariuszy. Maj 2019. 47 s. [Mikulska A. Who shapes the migration and integration policy in Poland? Stakeholder analysis. May 2019. 47 p. (In Pol.)] Available at: https://pl.boell.org/sites/default/files/analiza_interesariuszy_pl_2.pdf (accessed 02.07.2020).
 2. Chałupczak H. Metody i ujęcia teoretyczne w badaniach migracyjnych w obszarze politologii i dyscyplinach pokrewnych. Raport o stanie badań nad migracjami w Polsce po 1989 roku. Horolets A., Lesińska M., Okólski M., red. Komitet Badań nad Migracjami PAN, Warszawa, 2018, ss. 119-122. [Chałupczak H. Methods and theoretical approaches in migration research in the field of political science and related disciplines. Report on the state of research on migration in Poland after 1989. Horolets A., Lesińska M., Okólski M., eds. Committee for Migration Research of the Polish Academy of Sciences, Warsaw, 2018, pp. 119-122 (In Pol.)] Available at: http://igsegp.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2019/01/Raport-o-stanie-bada%C5%84-nad-migracjami-w-Polsce-po-1989-roku.pdf (accessed 02.07.2020).
 3. Łodziński S., Szonert M. “Niepolityczna polityka”? Kształtowanie się polityki migracyjnej w Polsce w latach 1989–2016 (kwiecień). Maj 2016. 35 s. [Łodziński S., Szonert M. “Non-political politics”? The formation of the migration policy in Poland in the years 1989–2016 (April). May 2016. 35 p. (In Pol.)] Available at: https://www.econstor.eu/bitstream/10419/180977/1/884864502.pdf (accessed 02.07.2020).
 4. Stefańska R., Szulecka M. Rozwój polityki migracyjnej Polski: otwarcie granic – regulowanie imigracji – kontrolowane otwarcie. Biuletyn Migracyjny, nr. 50, grudzień 2014. [Stefańska R., Szulecka M. Development of Poland’s migration policy: opening borders – regulating immigration – controlled opening. Migrating Bulletin, no. 50, December 2014. (In Pol.)] Available аt: http://biuletynmigracyjny.uw.edu.pl/pliki/pdf/biuletynmigracyjny57_0.pdf (accessed 02.07.2020).
 5. Adamczyk A. Kryzys migracyjny w Europie a polska polityka imigracyjna. Studia migracyjne Przegląd polonijny, 2017, nr. 1, ss. 307-332. [Adamczyk A. The migration crisis in Europe and Polish immigration policy. Migration studies – Polonia Review, 2017, no. 1, pp. 307-332 (In Pol.)] Available at: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-109eeb73-03b1-4d2c-9d87-05575fed3064 (accessed 02.07.2020).
 6. Dz.U. z 1991 r., nr. 119, poz. 515. [Journal of Laws of 1991, no. 119, item 515 (In Pol.)] Available at: http://www.prawo.egospodarka.pl/akty/dziennik-ustaw/1991/119/515 (accessed 02.07.2020).
 7. Dz.U. z 1993 r., nr. 61, poz. 285. [Journal of Laws of 1993, no. 61, item 285 (In Pol.)] Available at: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19930610285 (accessed 02.07.2020).
 8. Nowosielski M. Nowy “Rządowy program współpracy z Polonią i Polakami za granicą”. Biuletyn Instytutu Zachodniego, Poznań, 2015, nr. 202, ss. 1-8. [Nowosielski M. The new “Government program of cooperation with the Polish diaspora and Poles abroad”. Bulletin of the Institute for Western Affairs, Poznań, 2015, no. 202, pp. 1-8 (In Pol.)] Available at: https://pz.iz.poznan.pl/plik,pobierz,95,cbfddbf5adb1b3e26eef008b16903120/1267-Nowy-Program-Rzadowy.pdf (accessed 02.07.2020).
 9. Dz.U. z 1997 r., nr. 114, poz. 739. [Journal of Laws of 1997, no. 114, item 739 (In Pol.)] Available at: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19971140739 (accessed 02.07.2020).
 10. Dz.U.z 1997, nr. 78, poz. 483. [Journal of Laws of 1997, no. 78, item 483 (In Pol.)] Available at: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19970780483 (accessed 02.07.2020).
 11. Dz.U. z 2012 r., poz. 161. [Journal of Laws of 2012, item 161 (In Pol.)] Available at: https://www.prawo.egospodarka.pl/akty/dziennik-ustaw/2012/000/161 (accessed 02.07.2020).
 12. Dz.U. z 2013 r., poz. 1650. [Journal of Laws of 2013, item 1650 (In Pol.)] Available at: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/1650 (accessed 02.07.2020).
 13. Dz.U. z 2003 r., nr. 128, poz. 1175. [Journal of Laws of 2003, no. 128, item 1175 (In Pol.)] Available at: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20031281175 (accessed 02.07.2020).
 14. Dz.U. 2003, nr. 128, poz. 1176. [Journal of Laws of 2003, no. 128, item 1176 (In Pol.)] Available at: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20031281176 (accessed 02.07.2020).
 15. Dz.U. 2004, nr. 64, poz. 593. [Journal of Laws of 2004, no. 64, item 593 (In Pol.)] Available at: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20091751362/U/D20091362Lj.pdf (accessed 02.07.2020).
 16. Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004–2018. GUS, 15 listopada 2019. [Information on the size and directions of temporary emigration from Poland in 2004–2018. CSO, November 15, 2019 (In Pol.)] Available at: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/migracje-zagraniczne-ludnosci/informacja-o-rozmiarach-i-kierunkach-czasowej-emigracji-z-polski-w-latach-2004-2018,2,12.html (accessed 02.07.2020).
 17. Informacja o zatrudnieniu cudzoziemców w Polsce. Warszawa, lipiec 2018. Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. [Information on the employment of foreigners in Poland. Warsaw, July 2018. Ministry of Family, Labor and Social Policy (In Pol.)] Available at: http://psz.praca.gov.pl/web/urzad-pracy/-/8180234-informacje-o-zatrudnieniu-cudzoziemcow-w-polsce (accessed 02.07.2020).
 18. Directive 2008/115/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on common standards and procedures in Member States for returning illegally staying third-country nationals. Available at: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2008/115/oj (accessed 02.07.2020).
 19. Council Directive 2009/50/EC of 25 May 2009 on the conditions of entry and residence of third-country nationals for the purposes of highly qualified employment. Available at: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2009/50/oj (accessed 02.07.2020).
 20. Dz.U. 2007 r., nr. 180, poz. 1280. [Journal of Laws of 2007, no. 180, item 1280 (In Pol.)] Available at: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20071801280 (accessed 02.07.2020).
 21. Polityka migracyjna Polski. Projekt z dnia 10 czerwca 2019 r. [Poland’s migration policy. Draft from June 10, 2019 (In Pol.)] Available at: https://interwencjaprawna.pl/wp-content/uploads/2019/06/Polityka-migracyjna-Polski-wersja-ostateczna.pdf (accessed 02.07.2020).
 22. Polityka migracyjna Polski – stan obecny i postulowane działania, dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa, 2012. [Poland’s migration policy – current status and proposed actions, document approved by the Council of Ministers on July 31, 2012. Ministry of the Interior and Administration, Warsaw, 2012 (In Pol.)] Available at: http://bip.mswia.gov.pl/bip/polityka-migracyjna-po/19529,Polityka-migracyjna-Polski.html (accessed 02.07.2020).
 23. Dz.U. 2018, poz. 609. [Journal of Laws of 2018, item 609 (In Pol.)] Available at: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000609 (accessed 02.07.2020).
 24. Dz.U. 2016, poz. 753. [Journal of Laws of 2016, item 753 (In Pol.)] Available at: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000753 (accessed 02.07.2020).
 25. Polska w europejskim kryzysie migracyjnem. WEI, Nowa konfederacja, Warszawa, Sierpeń 2019. [Poland in the European migration crisis. WEI, New Confederation, Warsaw, August 2019 (In Pol.)] Available at: https://wei.org.pl/wp-content/uploads/2019/08/Polska-w-europejskim-kryzysie-migracyjnym.pdf (accessed 02.07.2020).
 26. Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach. Urząd do Spraw Cudzoziemców, 26.01.2018. [Amendment to the Act on Foreigners. Office for Foreigners, January 26, 2018 (In Pol.)] Available at: https://udsc.gov.pl/nowelizacja-ustawy-o-cudzoziemcach/ (accessed 17.04.2020).

Размещено в РИНЦ

Ссылка для цитирования:

Веденеева В. Польская миграционная политика: формирование парадигмы (1989–2019). Мировая экономика и международные отношения, 2020, т. 64, № 12, сс. 105-112. https://doi.org/10.20542/0131-2227-2020-64-12-105-112Комментарии (0)

Нет комментариев

Добавить комментарийИндексируется
 
Текущий номер
т. 65, № 4, 2021

Актуальные темы номера:

 • Коронакризис в ЕС: нокаут или трамплин для интеграции? 
 • Латинская Америка в сотрудничестве Юг–Юг на фоне противоречий глобализации
 • Реформирование саудовской экономики: итоги и перспективы 
 • Незападные теории развития в эпоху глобального капитализма
 • О попытке создания теории международных отношений в ИМЭМО в 1970-е годы
Открыть этот выпуск (т. 65, № 4, 2021)
Отправить статью
Объявления

Уважаемые читатели!
Обращаем внимание, что на нашем сайте по истечении 6 месяцев с момента выхода в свет открываются полнотекстовые версии каждого выпуска журнала. Работа по углублению открытого полнотекстового архива будет продолжена.


Уважаемые коллеги, авторы и читатели!
Убедительная просьба, по вопросам рецензирования научных изданий в нашем журнале обращаться непосредственно к главному редактору, курирующему рецензионную рубрику, или к ответственному секретарю редакции! Решения о заказе рецензий и их публикации принимает только главный редактор журнала!

Уважаемые читатели!

В редакцию поступили электронные версии IV выпуска 2020 г. и I выпуска 2021 г. французского журнала Politique étrangère. Сотрудники ИМЭМО РАН могут получить их, лично обратившись в нашу редакцию (комн. 18-17) со своим электронным носителем.

НОВЫЕ РУБРИКИ

Откликаясь на вызовы времени, редакция журнала продолжает открывать новые тематические рубрики:

«Мировая энергетика после пандемии». Планируются к публикации статьи, в которых будут представлены углубленный анализ влияния пандемии на мировую энергетику и прогнозы развития ситуации в ее различных отраслях.

«Цивилизационые процессы современного развития» – новая рубрика, открываемая журналом в 2020 г. Она будет посвящена анализу влияния цивилизационных факторов и межцивилизационного взаимодействия на политическое и социально-экономическое развитие мира в целом, отдельных регионов и стран.

«Африка сегодня и завтра». Рубрика посвящена современным проблемам Африки, которая привлекает растущий интерес со стороны ведущих мировых акторов. Планируем публиковать статьи о состоянии государственности, социально-экономическом и политическом развитии стран Черного континента, а также об интеграционных процессах между ними.

КОНКУРС!

“МЭ и МО” объявляет конкурс на лучшую совместную научную публикацию отечественных и зарубежных исследователей и специалистов по актуальным вопросам мировой экономики и международных отношений. Победители будут определяться по результатам рецензирования и обсуждения на редакционной коллегии, а статьи – публиковаться в приоритетном порядке.

ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ

Печатная версия журнала “Мировая экономика и международные отношения” распространяется только по предварительной подписке, в розничную продажу не поступает. Осуществить подписку можно в любом почтовом отделении России по объединенному Каталогу Федерального управления почтовой связи (ФУПС), раздел “АРСМИ”, индекс журнала 70542 (на весь подписной период или начиная с любого ближайшего месяца на любое количество номеров журнала). 

Для приобретения полнотекстовой версии журнала в электронном формате следует обращаться на портал Научной электронной библиотеки eLIBRARY.ru или по адресу https://press.gaugn.ru/.

В журнале
По годам
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |

Мнения авторов статей и материалов могут не всегда совпадать с точкой зрения редакции